Rodzaje adopcji w polskim prawie

Z treści artykułu Kiedy można adoptować dziecko? wiecie już Państwo czym jest adopcja oraz jakie wymogi musi spełniać osoba przysposabiająca i osoba przysposabiana. W niniejszym artykule chciałabym natomiast skoncentrować się na rodzajach adopcji jakie funkcjonują w polskim prawie.

Otóż warto wiedzieć, że generalnie wyróżniamy 3 rodzaje adopcji (przysposobienia). Poniżej zamieszczam kilka słów na temat każdej z możliwych opcji.

I tak, najdalej idące jest przysposobienie całkowite (tzw. adopcja całkowita). Ma ono miejsce, gdy rodzice biologiczni dziecka wyrażają zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego (możecie się tu Państwo spotkać z określeniem tzw. „zgody blankietowej” wyrażanej przez rodziców biologicznych). Na skutek przysposobienia całkowitego dziecko zostaje włączone do nowej rodziny w sposób całkowity i niepodlegający rozwiązaniu. Dziecko staje się pełnoprawnym członkiem rodziny przysposabiającego. Nawiązuje zatem relacje nie tylko z przysposabiającym ale i z jego rodziną (krewnymi) ze wszystkimi tego sutkami (np. dziedziczenie, alimenty, itp.). Jednocześnie przy tym rodzaju przysposobienia ulegają zerwaniu wszelkie więzi dziecka z dotychczasową rodziną biologiczną dziecka (rodzice biologiczni tracą władzę rodzicielską oraz możliwość utrzymywania kontaktów z dzieckiem). Sporządzany jest nowy akt urodzenia dla dziecka, które otrzymuje nowe nazwisko (możliwa jest także zmiana imienia dziecka na wniosek przysposabiającego). Ten rodzaj przysposobienia nie podlega rozwiązaniu.

Drugim rodzajem adopcji jest przysposobienie pełne. Poprzez takie przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobione dziecko nabywa więc prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa nie tylko wobec osoby przysposabiającej ale i w stosunku do krewnych przysposabiającego. Ustają natomiast więzi między dzieckiem a jego dotychczasowymi rodzicami biologicznymi. Aby doszło do tego rodzaju przysposobienia co do zasady wymagana jest zgoda rodziców biologicznych dziecka, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Przysposobienie to w wyjątkowych okolicznościach może ulec rozwiązaniu, jednak tylko, gdy nie ucierpi na tym dobro adoptowanego dziecka.

Trzecim rodzajem adopcji jest przysposobienie niepełne. Skutki tego przysposobienia obejmują już tylko osobę przysposabiającego i przysposabianego oraz jego potomstwo. Nie następuje tu natomiast nawiązanie więzi między dzieckiem przysposabianym a rodziną przysposabiającego. W tym przypadku adopcji dziecko nadal może utrzymywać kontakty ze swoją rodziną biologiczną. Jest to najluźniejszy rodzaj adopcji, który z ważnych powodów może zostać rozwiązany, pod warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro przysposobionego dziecka.

Warto wiedzieć jeszcze, że obecnie polskie prawo przewiduje też możliwość ustalenia tzw. adopcji ze wskazaniem osoby przysposabiającej. Osobą wskazaną może być jednak jedynie krewny rodziców dziecka lub małżonek jednego z rodziców. Oczywiście osoba wskazana musi wyrazić zgodę na adopcję przed sądem. Również ten rodzaj adopcji z ważnych powodów może ulec rozwiązaniu, jednak tylko pod warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro dziecka.

Istnieje także możliwość przysposobienia wspólnego. Należy jednak pamiętać, iż ta opcja zarezerwowana jest jednak tylko dla małżonków:-)

Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej na temat adopcji, zachęcam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *