Rodzaje adopcji w polskim prawie

Z treści artykułu Kiedy można adoptować dziecko? wiecie już Państwo czym jest adopcja oraz jakie wymogi musi spełniać osoba przysposabiająca i osoba przysposabiana. W niniejszym artykule chciałabym natomiast skoncentrować się na rodzajach adopcji jakie funkcjonują w polskim prawie.

Otóż warto wiedzieć, że generalnie wyróżniamy 3 rodzaje adopcji (przysposobienia). Poniżej zamieszczam kilka słów na temat każdej z możliwych opcji.

I tak, najdalej idące jest przysposobienie całkowite (tzw. adopcja całkowita). Ma ono miejsce, gdy Continue reading “Rodzaje adopcji w polskim prawie”

Komentarze

Kiedy można adoptować dziecko?

Rozpoczynając rozważania na temat adopcji zacznę od tego czym w ogóle jest adopcja? Adopcja (łac. adoptio), przysposobienie, usynowienie – jest formą przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzającą stosunek podobny do relacji biologicznych rodziców i ich dzieci. W polskim prawie adopcja funkcjonuje pod pojęciem przysposobienia i rozumiana jest jako stosunek prawno-rodzinny, który powstaje pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym. Głównym celem adopcji jest zapewnienie dziecku pozbawionemu naturalnego środowiska rodzinnego normalnych warunków rozwoju (czyli takich jakie istnieją w prawidłowo funkcjonującej pełnej rodzinie naturalnej). Continue reading “Kiedy można adoptować dziecko?”

Komentarze

Zaprzeczenie ojcostwa – czyli kiedy mąż ma wątpliwości …

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

W myśl powyższego domniemania mąż matki jest uznawany za ojca dziecka, jeżeli tylko dziecko małżonków urodzi się we wskazanym przedziale czasu. A co w sytuacji, gdy mąż jest bezpłodny lub utrzymuje, że we wskazanym okresie czasu nie współżył fizycznie z matką dziecka, bo np. przebywał za granicą, gdzie w tym czasie pracował?

Otóż, istnieje możliwość obalenia domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, jednak tylko na drodze Continue reading “Zaprzeczenie ojcostwa – czyli kiedy mąż ma wątpliwości …”

Komentarze

Sądowe ustalenie ojcostwa – czym jest i kiedy może okazać się niezbędne?

Zasadniczo istnieją 3 sposoby na ustalenie ojcostwa. Po pierwsze, o ile dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, istnieje domniemanie, że pochodzi ono od męża matki. W tym przypadku jeżeli mąż ma wątpliwości co do pochodzenia dziecka, może kwestionować swoje ojcostwo przez wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przed sądem.

Sytuacja nieco bardziej się komplikuje, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego, gdyż wówczas nie obowiązuje wskazane powyżej domniemanie. Jak ustalić ojcostwo w tym przypadku? Otóż, jeżeli dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego można ustalić kto jest ojcem dziecka na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada Continue reading “Sądowe ustalenie ojcostwa – czym jest i kiedy może okazać się niezbędne?”

Komentarze

Syndrom Gardnera – czym jest i dlaczego może być groźny dla Twojego dziecka?

Czy słyszeliście Państwo o syndromie Gardnera? Jeśli nie, to gorąco zachęcam do lektury niniejszego artykułu poświęconego temu właśnie tematowi.

Syndrom Gardnera to nic innego jak zespół alienacji rodzicielskiej [syndrom oddzielenia od opiekuna, inaczej: PASParental Alienation Syndrome (ang.)]. Nazwa wywodzi się od nazwiska amerykańskiego psychiatry sądowego – dr. Richarda Gardnera, który jako pierwszy zdefiniował problem alienacji rodzicielskiej (praca na ten temat została opublikowana w 1985 r.).

Na czym polega PAS? Otóż, zespół alienacji rodzicielskiej stanowi Continue reading “Syndrom Gardnera – czym jest i dlaczego może być groźny dla Twojego dziecka?”

Komentarze

Opieka naprzemienna – czym jest? i jakie są realne szanse na jej uzyskanie w sądzie polskim?

Czy słyszeliście Państwo o instytucji pieczy naprzemiennej? Zapewne części z Państwa nazwa ta nie jest zupełnie obca. Z kolei tych z Państwa, którzy o pieczy naprzemiennej jeszcze nie słyszeli bądź chcieliby na jej temat dowiedzieć się czegoś więcej, gorąco zachęcam do lektury niniejszego artykułu.

Otóż system opieki naprzemiennej (zwanej również pieczą naprzemienną) stosowany jest m.in. w Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, USA czy Kanadzie.

Czym jest opieka naprzemienna? Najprościej rzecz ujmując jest to Continue reading “Opieka naprzemienna – czym jest? i jakie są realne szanse na jej uzyskanie w sądzie polskim?”

Komentarze

Czy Sąd może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej?

Na podstawie wcześniej opublikowanych przeze mnie artykułów wiecie już Państwo, kiedy Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej a kiedy może ją im ograniczyć. Rodzice czasem pytają mnie: czy możliwe jest również zawieszenie władzy rodzicielskiej? No właśnie, czy ktoś z Państwa w ogóle słyszał o zawieszeniu władzy rodzicielskiej?

Warto wiedzieć, że obowiązujące przepisy prawne przewidują i taką konstrukcję prawną. Otóż, w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.

Czym jest ta przemijająca przeszkoda? Przeszkodą przemijającą w wykonywaniu władzy rodzicielskiej jest, Continue reading “Czy Sąd może zawiesić wykonywanie władzy rodzicielskiej?”

Komentarze

Kiedy Sąd może zakazać albo ograniczyć rodzicom kontakty z dzieckiem?

Na podstawie artykułów „Kontakty z dzieckiem”, „Utrudnianie kontaktów – czyli kiedy on/ona nie chce wydać mi dziecka?” oraz „Jak przeciwdziałać utrudnianiu kontaktów z dzieckiem?” wiecie już Państwo czym są kontakty z dzieckiem, w jaki sposób można je uregulować, kiedy można mówić o utrudnianiu kontaktów z małoletnim i co można zrobić by temu utrudnianiu przeciwdziałać. Niniejszy artykuł poświęcam kolejnym zagadnieniom związanym z problematyką kontaktów z dzieckiem, a mianowicie kwestiom zakazu kontaktów rodziców z dzieckiem oraz ograniczenia tych kontaktów przez Sąd.

Zgodnie z art. 1133 KRO Continue reading “Kiedy Sąd może zakazać albo ograniczyć rodzicom kontakty z dzieckiem?”

Komentarze

Co warto wiedzieć na temat OZSS?

OZSS czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów to nic innego jak dawny RODK (Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny). Skąd ta zmiana? Otóż, z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, na mocy której dotychczasowe RODKi stały się właśnie Opiniodawczymi Zespołami Sądowych Specjalistów.

Zadaniem OZSS jest przede wszystkim sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, w oparciu o Continue reading “Co warto wiedzieć na temat OZSS?”

Komentarze

Rodzicielskie porozumienie wychowawcze (czyli tzw. plan wychowawczy)

Rozwodzący się rodzice często pytają czym jest porozumienie wychowawcze? (zwane także planem wychowawczym) czy jest ono konieczne, aby Sąd pozostawił władzę rodzicielską obojgu rodzicom? co powinno takie porozumienie zawierać? jak je zredagować?

Zgodnie obowiązującymi przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a konkretnie art. 58 § 1 KRO: W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka (…). Continue reading “Rodzicielskie porozumienie wychowawcze (czyli tzw. plan wychowawczy)”

Komentarze